Generalforsamling 2013

Generalforsamling i Statsbibliotekets Kunstforening

d. 27. februar 2013 kl. 16 -18 i Kantinen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
Revideret regnskab forelægges til godkendelse

3. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 20.2.2013)

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsens forslag: 300, 00 kr. (uændret)

5. Valg af:
a. 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Elise Kracht (modtager genvalg)
- Jesper Boserup Thestrup (modtager genvalg)
- Gitte Behrens (modtager ikke genvalg)
b. 1 suppleant
- Martin Lund (modtager genvalg)
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant

6. Eventuelt

7. Udlodning af de indkøbte kunstværker blandt de medlemmer, der har betalt for 2012

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement for de tilmeldte, og der vil være mulighed for at købe vin.

Billeder til udlodning
Referat
Vedtægter

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License