Generalforsamling 2014

Generalforsamling i Statsbibliotekets Kunstforening

d. 26. februar 2014 kl. 16 -18 i Kantinen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 19.2.2014)

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsens forslag: 300, 00 kr. (uændret)

6. Valg af:
a. 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Dorthe Riger-Kusk (modtager genvalg)
- Bente Herborg (modtager ikke genvalg)
Lone Kolling ønsker at fratræde
b. 1 suppleant
- Martin Lund (modtager genvalg)
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant

6. Eventuelt

7. Udlodning af de indkøbte kunstværker blandt de medlemmer, der har betalt for 2013

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement for de tilmeldte, og der vil være mulighed for at købe vin.

Billeder til udlodning
Generalforsamling 2013 med underskrifter
Regnskab 2013

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License