Generalforsamling 2015

Tirsdag 24. februar 2015 kl. 16-18 i M1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 17.2.2015)

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsens forslag: 300, 00 kr. (uændret)

6. Valg af:

a. Tre bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Jesper Boserup Thestrup (modtager genvalg)
- Elise Kracht (modtager genvalg)

b. én suppleant
- Martin Lund (modtager genvalg)

c. To revisorer (Hugo og Ellen modtager genvalg)

d. Én revisorsuppleant (Rie modtager genvalg)

7. Eventuelt

8. Udlodning af de indkøbte kunstværker blandt de medlemmer, der har betalt for 2014

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement for de tilmeldte, og der vil være mulighed for at købe vin.

Billeder til udlodning
Generalforsamling 2014 uden underskrifter
Regnskab 2014

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License