Generalforsamling 2017

Tirsdag 28. februar 2017 kl. 16-18 i M1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 20.2.2017)
4.1 Bestyrelsen foreslår, at ordene ”Formand og” indsættes i foreningens vedtægter paragraf § 6. Dette er nødvendigt for at kunne oprette en foreningskonto i banken.

  • Nuværende formulering:

§6 Konstituering mv.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer.

  • Foreslået formulering. Ændring markeret med fed:

§6 Konstituering mv.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 300,00 kr.

6. Valg af:

6a. 3 bestyrelsesmedlemmer

  • Jesper B. Thestrup og Lars Lundegård Olsen er på valg. De modtager ikke genvalg.
  • Henrik Storgaard Sørensen udtræder af bestyrelsen.

b. 1 suppleant
c. 2 revisorer

  • Hugo Skou (modtager genvalg)
  • Ellen V. Knudsen (modtager genvalg)

d. 1 revisorsuppleant

  • Annemarie Eskerod er på valg. Hun modtager ikke genvalg. Jesper Boserup Thestrup vil gerne træde ind i stedet.

7. Eventuelt
8. Udlodning af de indkøbte kunstværker blandt de medlemmer, der har betalt for 2016
9. Udlodning af de indkøbte sidegevinster blandt de fremmødte.

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement for de tilmeldte, og der vil være mulighed for at købe vin. Hvis I vil deltage i dette, skal I give bestyrelsen besked senest den 21/2 ved at acceptere indkaldelsen i kalenderen.

Referat fra Generalforsamling 2017
Referat fra Generalforsamling 2016
Billeder til udlodning 2017
Revideret regnskab 2016
Vedtægter for Statsbibliotekets kunstforening
Forslag til ændring af vedtægter for Statsbibliotekets kunstforening

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License