Generalforsamling 2018

Tirsdag 27. februar 2018 kl. 16-18 i Møde 1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forudgående år
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 19.2.2018)
4.1 Bestyrelsen foreslår, at kunstforeningens navn ændres til Kunstforeningen ’Kunsten’ Det Kgl. Bibliotek – Aarhus. Øvrige forslag til navne skal være bestyrelsen i hænde senest 19.2.2018.
4.2 Bestyrelsen foreslår desuden, at vedtægternes § 1, 3 og 11 ændres som beskrevet i vedhæftede forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 300,00 kr.

6. Valg af:

6a. 3 bestyrelsesmedlemmer

  • Jette G. Junge og Dorthe Riger-Kusk er på valg. Dorthe modtager ikke genvalg.
  • Øvrige medlemmer er Ulla Eltang Sylvestersen, Pernille Holm Lindhardt, Christiane Halvas Nielsen og Jens-Christian Hjørne

b. Én suppleant

  • Da Dorthe udtræder af bestyrelsen, skal der vælges en suppleant.

c. 2 revisorer

  • Hugo Skou er på valg og modtager genvalg.
  • Ellen Knudsen er på valg og modtager genvalg.

6d. Èn revisorsuppleant

  • Jesper Boserup Thestrup er på valg og modtager genvalg.

7. Eventuelt
8. Udlodning af de indkøbte kunstværker blandt de medlemmer, der har betalt for 2017.
9. Udlodning af de indkøbte sidegevinster blandt de fremmødte.

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement for de tilmeldte, og der vil være mulighed for at købe vin. Ønsker du at spise med, så accepter indkaldelsen i kalenderen senest 19. februar 2018.

Referat fra Generalforsamling 2018
Referat fra Generalforsamling 2017
Billeder til udlodning 2018
Revideret regnskab 2017
Vedtægter for Statsbibliotekets kunstforening
Forslag til ændring af vedtægter for Statsbibliotekets kunstforening

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License